Czystość w gminie


 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mochowo – treść
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mochowo za rok 2021 treść
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mochowo za rok 2020 treść
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mochowo za rok 2019 treść
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mochowo za rok 2018 treść
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mochowo za rok 2017treść
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mochowo za rok 2016treść
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mochowo za rok 2015treść
Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – treść
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – treść
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych – treść
Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych – treść
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – treść
Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych rodzajów odpadów – treść
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mochowo z dnia 3 listopada 2016 r. – treść
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mochowo z dnia 7 czerwca 2018 r. – treść
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mochowo z dnia 22 października 2019 r. – treść
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Mochowo – treść

 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888)
Wójt Gminy Mochowo udostępnia informację, że:

podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mochowo jest obecnie:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w Sierpcu Sp. z o. o.
09-200 SIERPC, ul. Konstytucji 3-go Maja 48

 

Zasady segregacji odpadów

Segregacja odpadów1 Segregacja odpadów

 

 

 

 

 

 


 

Więcej informacji na temat utrzymania czystości w gminie Mochowo na stronie internetowej www.mochowo.bipgmina.pl

 


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MOCHOWO W 2023 ROKU

smieci1_popr smieci2 smieci3

 

 

 

 

 

 

 

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MOCHOWO W 2024 ROKU

HARMONOGRAM 2024 - 1 HARMONOGRAM 2024 - 2 HARMONOGRAM 2024 - 3