Czystość w gminie


 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mochowo – treść
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mochowo za rok 2017treść
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mochowo za rok 2016 – treść
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mochowo za rok 2015 – treść
Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – treść
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – treść
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych – treść
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – treść
Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych rodzajów odpadów – treść
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mochowo z dnia 3 listopada 2016 r. – treść
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mochowo z dnia 7 czerwca 2018 r. – treść

 


 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1259) Wójt Gminy Mochowo udostępnia informację, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mochowo jest obecnie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w Sierpcu Sp. z o. o., 09-200 SIERPC, ul. Konstytucji 3-go Maja 48

 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych:

Bendorzyn

Bożewo Nowe, Bożewo, Cieślin

Dobaczewo, Choczeń, Żurawinek, Żurawin

Dobrzenice Małe, Dobrzenice Duże, Załszyn

Gozdy, Adamowo, Florencja, Rokicie

Kapuśniki, Śniechy, Osiek, Ligówko, Kokoszczyn

Ligowo

Łukoszyno-Biki, Łukoszyn, Grodnia, Obręb

Malanowo Nowe, Malanowo Stare, Grabówiec

Mochowo-Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe, Myszki, Żabiki

Sulkowo-Bariany, Sulkowo Rzeczne

Malanówko

Lisice Nowe

Żółtowo, Żuki, Romatowo, Zglenice Duże, Zglenice Male, Zglenice Budy

 


 

Więcej informacji na temat utrzymania czystości w gminie Mochowo na stronie internetowej www.mochowo.bipgmina.pl

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook