Decyzje środowiskowe

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Wnioski o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Mochowo ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie, o które zamierza wystąpić Gmina Mochowo w 2021 roku.

Dofinansowaniem objęte są:

  • koszt demontażu płyt azbestowych
  • koszt przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia
  • koszt unieszkodliwienia azbestu

(więcej…)

informacja

Wnioski o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

Wnioski o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie wraz z niezbędnymi formularzami znajdują się poniżej. Prosimy o uzupełnienie i wysłanie skanem lub zrobienie zdjęć w formacie jpg. i wysłanie na maila inwestycjegminne@mochowo.pl, a oryginał proszę dostarczyć do Urzędu Gminy.

Wniosek dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na wykonanie prac związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Mochowo.

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizacje zadania polegającego na demontażu/odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest

Oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu zgłoszeń i uzyskaniu prawomocnych decyzji administracyjnych

Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis / de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie*

Ocena Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Klauzula RODO

 

informacja

KOMUNIKAT – zagrożenie suszą

W związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją z Krajowego Systemu Monitoringu  Suszy dla terenu Gminy Mochowo oraz  informacją przekazaną przez rolników o dotknięciu ich gospodarstw stratami spowodowanymi skutkami suszy, Wójt Gminy Mochowo informuje, że wg w/w systemu zagrożenie suszą występuje na terenie Gminy Mochowo na glebach:

– kategorii I (grunty klas V i VI) w zakresie upraw zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, krzewów  owocowych, roślin strączkowych

– kategorii II (grunty klasy IV) w zakresie upraw: krzewów owocowych.

Rolnicy, których grunty położone są na w/w kategoriach glebowych mogą składać „wnioski o szacowanie szkód” wg wzoru określonego „regulaminem działania terenowych komisji w sprawie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych”.

Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2, pokój nr 18 lub na stronie internetowej www.mochowo.pl

Zgodnie z w/w regulaminem do wypełnionego wniosku należy załączyć:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok
  2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.

Termin złożenia wniosku w Urzędzie Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2 upływa z dniem 30 lipca 2019r.

Załącznik TUTAJ

projet immobilier

Przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo

(więcej…)

projet immobilier

Przebudowa drogi gminnej nr 370202W w m. Gozdy

(więcej…)