Komunikaty

informacja

KOMUNIKAT

W związku ze zbliżającą się akcją rozliczeń rocznych, Urząd Skarbowy w Sierpcu informuje o obowiązujących terminach składania zeznań rocznych.

TERMINY SKŁADANIA ROZLICZEŃ ROCZNYCH:

  • Zeznania PIT-28, PIT-28S, PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38, PIT-39 składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku.
  • Termin składania rozliczeń rocznych za 2022 rok jest od 15 lutego do 2 maja 2023 r. (Ważne:  Zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2023 roku.)
  • Jedynie zeznanie roczne dotyczące karty podatkowej PIT-16A składane jest do końca lutego 2023 roku.

urzad_skarbowy_1

Bez tytułu

REKRUTACJA DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Działając zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Gmina Mochowo jako organ prowadzący publiczne inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne w szkołach podstawowych), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz publiczne szkoły podstawowe, podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

(więcej…)

image007 — kopia

Statystyczne badania ankietowe

Statystyczne badania ankietowe mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Aktywny udział w badaniu i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Przekłada się to na wielkość wskaźników służących do oceny sytuacji społeczno-gospodarczej oraz monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań. Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, rolnictwa, warunków życia, a także poziomu ubóstwa.

Ankieterzy statystyczni przeprowadzający badania na terenie naszego województwa są pracownikami Urzędu Statystycznego w Warszawie. Tożsamość ankietera można sprawdzić za pomocą aplikacji http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2022/index.htm lub dzwoniąc na Infolinię Statystyczną (22 279 99 99), a także pod numery telefonów podane na stronie: https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe/Statystyczne badania ankietow

kalendarium statystycznych badań ankietowych 2023

UWAGA-WSTRZYMANY-nabor-wnioskow-na-usuwanie-AZBESTU

Wnioski na odbiór eternitu

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Mochowie można składać w trybie ciągłym wnioski na odbiór eternitu.

Wnioski do pobrania ze strony internetowej (link poniżej) lub w pokoju nr 18 na I piętrze w Urzędzie Gminy w Mochowie.

Odbiór eternitu od mieszkańca będzie odbywał się sukcesywnie w zależności od możliwości finansowych Gminy i przyznania dofinansowania z WFOŚiGW.

WNIOSEK na wykonanie prac związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Mochowo

informacja

Bezpłatne komputerowe badanie wzroku

mochowo_bad_wzroku