Archive for listopad, 2023

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2023/2024 na terenie gminy Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2023/2024 na terenie gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytania ofertowe i załączniki.

Termin składania ofert upływa dnia 04.12.2022 r. o godz. 15:00.

Termin związania ofertą – 30 dni.
Załączniki: zapytanie ofertoweformularz ofertowywykaz sprzętuIstotne Postanowienia Umowy

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

unnamed

Oblodzenia

unnamed

OSTRZEŻENIE POGODOWE

 

pobierz.php

Wyniki przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571) projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”

OGŁOSZENIE 

informacja

Bezpłatne komputerowe badanie wzroku

OPTO-BUS 20.12.2023