Archive for listopad, 2023

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2023/2024 na terenie gminy Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2023/2024 na terenie gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytania ofertowe i załączniki.

Termin składania ofert upływa dnia 04.12.2022 r. o godz. 15:00.

Termin związania ofertą – 30 dni.
Załączniki: zapytanie ofertoweformularz ofertowywykaz sprzętuIstotne Postanowienia Umowy

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

unnamed

Oblodzenia

unnamed

OSTRZEŻENIE POGODOWE

 

RFRD_droga

„Remont drogi gminnej nr 370206W w miejscowości Rokicie i Osiek, gmina Mochowo”

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na roboty budowlane realizowane na drodze gminnej nr 370206W w m. Rokicie i Osiek, polegające na remoncie jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 0,995 km.

Zakres robót do wykonania obejmuje: (więcej…)

pobierz.php

Wyniki przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571) projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”

OGŁOSZENIE