Archive for wrzesień, 2023

MIAS

Informacja o zadaniach zrealizowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”

logo_MIAS

 

 

 

Zakończyła się realizacja poniższych zadań współfinansowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023”:

  1. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żurawinek, gm. Mochowo” (zamontowano 3 lampy solarne wraz ze słupami i fundamentami)
  2. „Remont figurek przydrożnych w m. Dobrzenice Małe, gm. Mochowo” (wykonana została kompleksowa odnowa figurek wraz z remontem ogrodzenia i dojścia).

herb_podpis_po_prawej_stronie_herbulogotyp_wersja_polska_format_jpg (1)

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa kruszywa drogowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem i rozgarnięciem towaru na każdorazowe wezwanie Zamawiającego mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5 C90/3 (tj. masa ziaren przekruszonych lub łamanych wynosi 90 do 100 % a masa ziaren całkowicie zaokrąglonych wynosi 0 do 3 %) w ilości 850 ton doziarnionej żwirem, pospółką, powinna spełniać wymagania uziarnienia dla podbudowy zasadniczej 0/31,5 zgodnie z wt4-2010 samochodami samowyładowawczymi o ładowności ok. 20 t umożliwiającymi rozładunek przez Wykonawcę w małych ilościach na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na dostawę kruszywa na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo. Nie otwierać przed dniem 02.10.2023 r., godz. 12:00.
Załączniki: zapytanie ofertoweformularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuistotne postanowienia umowy

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Obwieszczenie

obwieszczenie 21.09.2023

informacja

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE o przetargu.

Zrzut ekranu 2023-09-25-1Zrzut ekranu 2023-09-25-2

men

Informacja Ministra Edukacji i Nauki

Informacja Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uruchomienia nowego narzędzia dla maturzystów do wyszukiwania kierunków studiów.

MEN 20.09.20223