Archive for kwiecień, 2023

header_kask-300x230

„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo na działkach nr ew. 7/1, 12, 13, 16, 23, 24, 53, 93, 99, 113, 114 położonych w obrębie geodezyjnym Zglenice Budy, gm. Mochowo”

„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo na działkach nr ew. 7/1, 12, 13, 16, 23, 24, 53, 93, 99, 113, 114 położonych w obrębie geodezyjnym Zglenice Budy, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów –treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – treść

NGO-Tips-Develop-Good-Relationship-with-Funders-1024x712

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mochowo ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, na realizację następującego zadania publicznego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w formie powierzenia zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

TREŚĆ OGŁOSZENIA 

senior-wigor-logo

Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Mochowie-Parcele

Informujemy, że Minister Rodziny i Polityki społecznej ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025 Edycja 2023.

Na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Mochowie-Parcele otrzymaliśmy dotację w kwocie 178 000,00 zł.

plakat_tabl_seniorplus2023 (więcej…)

lgdsp-e1477392883714

ANKIETA LSR 2023 – 2027

W celu zapewnienia postępu prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zachęca do wyrażenia opinii w zakresie potrzeb oraz potencjału na obszarze LSR. Poniżej zamieszczona Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, którzy mają miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” (teren powiatu sierpeckiego). (więcej…)

nprcz-logotyp-podstawowy-rgb

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Miło nam poinformować, że w dniu 12 kwietnia 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Mochowo a Wojewodą Mazowieckiem reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie ze środków budżetu państwa realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Kierunek interwencji 3.2. (więcej…)