„Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działce nr ew. 121/4 położonej
w obrębie geodezyjnym Mochowo Parcele, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść