Wójt Gminy Mochowo ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, na realizację zadania publicznego w 2024 roku w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w formie powierzenia. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW