Zamówienia publiczne do 130 000 euro

nisvpln9qeu6rwd-2

Przebudowa drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn, gm. Mochowo na odcinku ok. 200 m

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na wykonanie odcinka drogi o długości 0,205 km, o zmiennej szerokości od 3 m do 3,5 m, pobocza obustronne 0,5 m z ziemi rodzimej, podbudowa 10 cm, 3 cm warstwa wiążąca i 3 cm warstwa ścieralna, zjazdy bitumiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera dokumentacja (projekt zagospodarowania terenu) i przedmiar robót.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na przebudowę drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn, gm. Mochowo na odcinku ok. 200 m. Nie otwierać przed dniem 01.04.2022 r., godz. 12:00.

Załączniki: zapytania ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, projekt umowy, przedmiar robót cz. 1 i cz. 2, przekrój, projekt zagospodarowania terenu.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Mochowo w 2022 roku

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie oraz poddaniu odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Mochowo.

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Mochowo, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie Gminy Mochowo, transport odpadów z miejsc odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej ewidencji poszczególnych odpadów. Łączna szacunkowa ilość wynosi: około 62,187 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe i załączniki do zapytania ofertowego. (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Przebudowa drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn, gm. Mochowo na odcinku ok. 200 m

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn o długości 200 m, gm. Mochowo.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na przebudowę drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn, gm. Mochowo. Nie otwierać przed dniem 18.03.2022 r., godz. 12:00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: zapytania ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, dokumentacja projektowa, projekt umowy.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

nisvpln9qeu6rwd-2

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w m. Bożewo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w m. Bożewo zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) wraz z ostateczną decyzją zatwierdzającą projekt budowalny oraz udzielającą pozwolenia na budowę/zgłoszeniem o zamiarze wykonania budowy/robót budowlanych.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w m. Bożewo. Nie otwierać przed dniem 15.02.2022 r., godz. 13:00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: zapytania ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, projekt umowy.

Zestawienie ofert – treść
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa kruszywa drogowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem na każdorazowe wezwanie Zamawiającego
Część I – mieszanka z kamienia łamanego frakcji 0-31,5 w proporcji 60% kamienia łamanego i 40% pospółki w ilości 1200 ton. Dodatkowo w przypadku mieszanki należy wykonać rozgarnięcie towaru
Część II – pospółki w ilości 600 ton
samochodami samowyładowawczymi o ładowności ok. 20 t z napędem na dwie osie ze względu na trudne warunki terenowe, umożliwiającymi rozładunek przez Wykonawcę w małych ilościach, na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.
Złożona oferta może obejmować całość zamówienia lub wybraną część.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na dostawę kruszywa na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo. Nie otwierać przed dniem 11.02.2022 r., godz. 10:00.
Załączniki: zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, istotne postanowienia umowy

Zestawienie Ofert – treść
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – treść

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook