Zamówienia publiczne do 130 000 euro

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa kruszywa drogowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem na każdorazowe wezwanie Zamawiającego:
Część I – mieszanka niezwiązana frakcji 0-31,5 C90/3 (tj. masa ziaren przekruszonych lub łamanych wynosi 90 do 100% a masa ziaren całkowicie zaokrąglonych wynosi 0 do 3%) w ilości 440 ton doziarnionej żwirem, pospółką, powinna spełniać wymagania uziarnienia dla podbudowy zasadniczej 0/31,5 zgodnie z wt4-2010. Mieszanka powinna również spełniać wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych zgodnie z tablicą nr 5 wt4-2010. Dodatkowo w przypadku mieszanki należy wykonać rozgarnięcie towaru.
Część II – pospółki w ilości 250 ton
samochodami samowyładowawczymi o ładowności ok. 20 t z napędem na dwie osie ze względu na trudne warunki terenowe, umożliwiającymi rozładunek przez Wykonawcę w małych ilościach, na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.
Złożona oferta może obejmować całość zamówienia lub wybraną część.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na dostawę kruszywa na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo. Nie otwierać przed dniem 14.02.2024 r., godz. 12:00.
Załączniki: zapytanie ofertoweformularz ofertowyoświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuistotne postanowienia umowy

ZESTAWIENIE OFERT

Wybór oferty najkorzystniejszej

Powtórny wybór oferty najkorzystniejszej

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2023/2024 na terenie gminy Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2023/2024 na terenie gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytania ofertowe i załączniki.

Termin składania ofert upływa dnia 04.12.2022 r. o godz. 15:00.

Termin związania ofertą – 30 dni.
Załączniki: zapytanie ofertoweformularz ofertowywykaz sprzętuIstotne Postanowienia Umowy

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa kruszywa drogowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem i rozgarnięciem towaru na każdorazowe wezwanie Zamawiającego mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5 C90/3 (tj. masa ziaren przekruszonych lub łamanych wynosi 90 do 100 % a masa ziaren całkowicie zaokrąglonych wynosi 0 do 3 %) w ilości 850 ton doziarnionej żwirem, pospółką, powinna spełniać wymagania uziarnienia dla podbudowy zasadniczej 0/31,5 zgodnie z wt4-2010 samochodami samowyładowawczymi o ładowności ok. 20 t umożliwiającymi rozładunek przez Wykonawcę w małych ilościach na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na dostawę kruszywa na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo. Nie otwierać przed dniem 02.10.2023 r., godz. 12:00.
Załączniki: zapytanie ofertoweformularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuistotne postanowienia umowy

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

nisvpln9qeu6rwd-2

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Mochowo w 2023 roku

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie oraz poddaniu odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Mochowo.
Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Mochowo, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie gminy Mochowo, transport odpadów z miejsc odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej ewidencji poszczególnych odpadów.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa zapytanie ofertowe.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Mochowo w 2023 roku. Nie otwierać przed dniem 28.08.2023 r., godz. 10:00.

Załączniki: formularz ofertowy, oświadczenie, wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Budowa oświetlenia ulicznego solarnego na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup lamp solarnych LED oświetlenia ulicznego wraz ze słupem, fundamentami i montażem. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
Część I: Budowa oświetlenia energooszczędnego wokół stawu w miejscowości Mochowo-Parcele, gm. Mochowo
Zamówieniem objęty jest montaż 10 kompletów lamp solarnych LED oświetlenia ulicznego o mocy 20W każda. W skład każdej lampy wchodzi: panel słoneczny, obudowa LED, bateria i kontroler zintegrowany w jednym systemie.
Część II: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żurawinek, gm. Mochowo.
Zamówienie obejmuje zakup 3 sztuk lamp solarnych LED oświetlenia ulicznego o mocy 100W/6V wraz ze słupem i fundamentami oraz montażem w/w lamp.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.
(więcej…)