Zamówienia publiczne do 130 000 euro

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2022/2023 na terenie gminy Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2022/2023 na terenie gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytania ofertowe i załączniki.

Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2022 r. o godz. 12:00.

Termin związania ofertą – 30 dni.
Załączniki: zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, wykaz sprzętu, Istotne Postanowienia Umowy

Zestawienie złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

nisvpln9qeu6rwd-2

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Florencja, Grodnia, Łukoszyno Biki, Malanówko, gm. Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert cenowych na budowę oświetlenia ulicznego (lampy solarne LED) w m. Florencja, Grodnia, Łukoszyno Biki, Malanówko, gm. Mochowo.

Zdanie finansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”oraz środków własnych z budżetu gminy– realizacja, oznakowanie i rozliczenie zgodnie z wymogami programu.

Termin składania ofert upływa dnia 08.07.2022 r. o godz. 12:00.

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja zamówienia załączona poniżej.

Załączniki do dokumentacji postępowania: zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie, wzór umowy

Zestawienie złożonych ofert – treść
Wybór oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenia szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert w postepowaniu na przeprowadzenie diagnozy (audytu) cyberbepieczeństwa w Urzędzie Gminy w Mochowie wraz z opracowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz przeprowadzenia szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera poniższa dokumentacja postępowania:
zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenia, Istotne Postanowienia Umowy, formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” o numerze 4748/3/2022. Nie otwierać przed dniem 08.07.2022 r., godz. 10:00.
Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Zestawienie złożonych ofert – treść
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Przebudowa drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn, gm. Mochowo na odcinku ok. 200 m

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na wykonanie odcinka drogi o długości 0,205 km, o zmiennej szerokości od 3 m do 3,5 m, pobocza obustronne 0,5 m z ziemi rodzimej, podbudowa 10 cm, 3 cm warstwa wiążąca i 3 cm warstwa ścieralna, zjazdy bitumiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera dokumentacja (projekt zagospodarowania terenu) i przedmiar robót.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na przebudowę drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn, gm. Mochowo na odcinku ok. 200 m. Nie otwierać przed dniem 01.04.2022 r., godz. 12:00.

Załączniki: zapytania ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, projekt umowy, przedmiar robót cz. 1 i cz. 2, przekrój, projekt zagospodarowania terenu.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Mochowo w 2022 roku

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie oraz poddaniu odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Mochowo.

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Mochowo, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie Gminy Mochowo, transport odpadów z miejsc odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej ewidencji poszczególnych odpadów. Łączna szacunkowa ilość wynosi: około 62,187 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe i załączniki do zapytania ofertowego. (więcej…)