Zamówienia publiczne do 130 000 euro

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2021/2022 na terenie gminy Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2021/2022 na terenie gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytania ofertowe i załączniki.

Termin składania ofert upływa dnia 08.12.2021 r. o godz. 12:00.

Termin związania ofertą – 30 dni.
Załączniki: zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, wykaz sprzętu, Istotne Postanowienia Umowy

Zestawienie ofert w przedmiotowym postępowaniu – treść
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie w roku 2022

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na dostawę oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie w roku 2022 w ilości ok. 36.000 litrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału zawiera zapytanie ofertowe.

Termin składania ofert upływa 29.11.2021 r. o godz. 13:30. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo

Termin związania ofertą – 30 dni

Załączniki: zapytanie ofertowe, formularz oferty, istotne postanowienia umowy

Zestawienie ofert, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sulkowo Rzeczne, Rokicie i Żuki, gm. Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert cenowych na budowę oświetlenia ulicznego (lampy solarne LED) w m. Sulkowo Rzeczne, Rokicie i Żuki, gm. Mochowo.

Zdanie finansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”oraz środków własnych z budżetu gminy– realizacja, oznakowanie i rozliczenie zgodnie z wymogami programu.

Termin składania ofert upływa dnia 23.07.2021 r. o godz. 12:00.

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja zamówienia załączona poniżej.

Załączniki do dokumentacji postępowania: zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie, wzór umowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Zagospodarowanie skweru przy Urzędzie Gminy w Mochowie na działkach nr ew. 22/8 i 16 w Mochowo Nowe, gmina Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na realizację nasadzeń drzew, krzewów i bylin w łącznej ilości 1209 szt., rodzajowo zgodnie z zestawieniem przedmiaru i dokumentacji projektowej, zakup i montaż ławek parkowych w ilości 4 szt., koszy na śmieci w ilości 2 szt. i stojaka na rowery w ilości 1 szt. oraz założenie agrowłókniny pod nasadzenia w ilości 344 m2 i zakup oraz rozłożenie warstwy 5 cm kory mielonej w ilości ok. 18 m3 (z realizacji wyłącza się postument z figurką sakralną i ciąg pieszy). Zamówienie obejmuje również pielęgnację nasadzeń przez okres minimum 24 miesięcy od dnia zakończenia robót.

Szczegóły przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.

Termin składania wniosków upływa dnia 14.05.2021 r. o godz. 12:00. Oferty cenową w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo. (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2020/2021 na terenie gminy Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2020/2021 na terenie gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytania ofertowe i załączniki.

Termin składania ofert upływa dnia 08.12.2020 r. o godz. 12:00.

Termin związania ofertą – 30 dni. (więcej…)

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook