Działając zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Gmina Mochowo jako organ prowadzący publiczne inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne w szkołach podstawowych), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz publiczne szkoły podstawowe, podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Uchwała Nr 217/XXXI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 24.02.2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mochowo.

Uchwała Nr 218/XXXI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 24.02.2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo.

 

Wójt Gminy Mochowo, w porozumieniu z dyrektorami szkół z terenu gminy, określił terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych:

Zarządzenie Nr 2.2023 WÓJTA GMINY MOCHOWO z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo.

Zarządzenie Nr 3.2023 WÓJTA GMINY MOCHOWO z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do: oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, klasy I publicznej szkoły podstawowej, oraz wzór zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej.