Przedmiotem zamówienia jest zdostawa i montaż 18 tablic edukacyjnych przyrodniczych – poziomych, przy budynkach oświatowych w m. Bożewo Nowe, Mochowo Parcele i Ligowo na terenie gminy Mochowo. Tablice muszą zawierać treści edukacyjne gatunku rodzimej fauny lasów, awifauny – ptaki oraz dendroflory parków i lasów (wybór gatunku do ustalenia z Zamawiającym): jego biologii, liczebności, statusie ochronnym oraz różnego rodzaju ciekawostki i grafiki związane z danym gatunkiem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.
Złożona oferta musi obejmować całość zamówienia (brak możliwości złożenia oferty częściowej).

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Stworzenie ścieżek edukacyjno – przyrodniczych na terenie gminy Mochowo. Nie otwierać przed dniem 26.06.2023 r., godz. 15:00.
Załączniki: zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, istotne postanowienia umowy

Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej