Wyniki przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”

Wyniki przeprowadzonych konsultacji