Archive for czerwiec, 2023

header_kask-300x230

„Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działce nr ew. 121/4 położonej w obrębie geodezyjnym Mochowo Parcele, gm. Mochowo”

„Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działce nr ew. 121/4 położonej
w obrębie geodezyjnym Mochowo Parcele, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

kontrola

WAŻNY komunikat dla mieszkańców gminy Mochowo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest także do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizacje umowy zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Taką kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata, która obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe na terenie gminy. Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024 r. Artykuł 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe bez względu na rodzaj nieruchomości. (więcej…)

informacja

Informacja o wyborach do Mazowieckiej Izby Rolniczej

Zrzut ekranu 2023-07-26 124657

Zrzut ekranu 2023-07-26 124554

logo_GUS

Ankieterzy pomogą rolnikom. Rusza druga faza ważnych badań statystycznych

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju odbywają się istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne. Obowiązek udziału w nich mają wylosowane gospodarstwa rolne. Jeśli rolnik nie wypełnił do 16 czerwca formularza przez Internet, porozmawia teraz osobiście lub telefonicznie z ankieterem.

1 czerwca rozpoczęły się dwa ogólnopolskie badania rolnicze: zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (formularz R-SGR) oraz badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S). Każde wylosowane gospodarstwo rolne otrzymało list Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ma obowiązek udziału we wskazanych w liście badaniach. (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Stworzenie ścieżek edukacyjno – przyrodniczych na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zdostawa i montaż 18 tablic edukacyjnych przyrodniczych – poziomych, przy budynkach oświatowych w m. Bożewo Nowe, Mochowo Parcele i Ligowo na terenie gminy Mochowo. Tablice muszą zawierać treści edukacyjne gatunku rodzimej fauny lasów, awifauny – ptaki oraz dendroflory parków i lasów (wybór gatunku do ustalenia z Zamawiającym): jego biologii, liczebności, statusie ochronnym oraz różnego rodzaju ciekawostki i grafiki związane z danym gatunkiem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.
Złożona oferta musi obejmować całość zamówienia (brak możliwości złożenia oferty częściowej).

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Stworzenie ścieżek edukacyjno – przyrodniczych na terenie gminy Mochowo. Nie otwierać przed dniem 26.06.2023 r., godz. 15:00.
Załączniki: zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, istotne postanowienia umowy

Zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej