Wczoraj w Warszawie, w obecności Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuk i Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbiety Lanc, Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Augustyniak podpisali umowę o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu”.

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” z Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 przyznano nam 315 063,30 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano do końca tego roku. W tym czasie zostanie wykonane: docieplenie cokołu styropianem, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, demontaż istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym oraz montaż nowego, opaska wokół budynku, dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacja c.o. wraz z kotłownią, instalacja wodociągowa i solarna.