W związku z licznymi pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający informuje, że dostarczone na drogi kruszywo należy rozgarnąć.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem na każdorazowe wezwanie Zamawiającego

Część I – kamień polny 0,31 i pospółka w proporcji 60:40 w ilości 900 ton

Część II – gruzu ceglanego frakcji 0/45 w ilości 400 ton

Część III – pospółki przesiewanej ziarna powyżej 0,2 nie mniej niż 25 % w ilości 500 ton

samochodami samowyładowawczymi o ładowności ok. 20 t z napędem na dwie osie ze względu na trudne warunki terenowe, umożliwiającymi rozładunek przez Wykonawcę w małych ilościach, na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg

Złożona oferta może obejmuje całość zamówienia lub wybraną część.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn. Dostawa kruszywa na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo nie otwierać przed dniem 03.03.2020 r., godz. 11:00.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

Zestawienie ofert

Informacja z dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej