Wójt Gminy Mochowo zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mochowo.

Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo — znaku identyfikacji wizualnej, który będzie mógł być wykorzystywany we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych gminy.

Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z gminą, ma pomóc integrować mieszkańców i rozbudzać poczucie lokalnej tożsamości i wspólnego celu, jakim jest społeczny
i gospodarczy rozwój gminy. Logo Gminy Mochowo powinno kojarzyć się z lokalizacją gminy nad rzeką Skrwą oraz Gminą zapewniającą zrównoważony rozwój i dobrą jakość życia mieszkańców.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej Gminy Mochowo:www.mochowo.pl oraz w Urzędzie Gminy w Mochowie – pokój nr 2.

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Mochowo – mogą wziąć w nim udział osoby fizyczne  zamieszkałe na terenie gminy Mochowo oraz osoby prawne i podmioty nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę na terenie gminy Mochowo.

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę rzeczową – aparat fotograficzny o wartości około 1000 zł.

Prace konkursowe wraz z oświadczeniami, przygotowane zgodnie z „Regulamin konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mochowo”, z dopiskiem na kopercie „Logo Gminy Mochowo – konkurs” należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie do dnia 14 lipca 2017 r., pod adresem:

Urząd Gminy w Mochowie, pokój nr 13

Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo

(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Mochowie)

Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone w dniu 26 sierpnia 2017 r. podczas „DNI MOCHOWA”, a także zamieszczone na stronie internetowej Gminy Mochowo: www.mochowo.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mochowie.

Osoby do kontaktu w sprawie konkursu:

  1. Anna Witkowska, tel. 242763333 wew. 223, e-mail: oswiata@mochowo.pl
  2. Aneta Trębińska, tel. 242763333 wew. 222, e-mail: promocja@mochowo.p

ogloszenie_konkurs_logo

Regulamin konkursu