W wyniku podpisanej w maju umowy o przyznanie pomocy ze środków unijnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 został wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca dla realizacji zadania p.n.: „Stworzenie miejsca rekreacji w m. Ligowo, gm. Mochowo”, który właśnie rozpoczął prace w terenie.

Dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu uzupełnione zostaną braki w infrastrukturze służącej rekreacji poprzez budowę ciągu pieszego – utwardzenia z kostki betonowej o powierzchni 748 m2 na terenie przyszkolnym w Ligowie. Na terenie tym zlokalizowana jest już wiata edukacyjna wraz z okalającymi ją 12 nowoczesnymi tablicami interaktywnymi w zakresie ekologii i ochrony środowiska, wchodzącymi w skład ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej przy Skrwie Prawej w m. Ligowo. Dodatkowo od trzech lat sukcesywnie prowadzona jest tam pielęgnacja terenów zielonych wraz z nasadzaniem nowych gatunków drzew i krzewów. Wszystkie te działania zmierzają do stworzenia kompleksowej infrastruktury rekreacyjnej.

tablica_Ligowo_LGD1

tablica_LIgowo_LGD2