OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),  art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817
z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 245/XXXIX/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 14.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Wójt Gminy Mochowo ogłasza termin przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”: od 2 listopada 2017 r. do 15 listopada 2017 r. 

W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Mochowo, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub rada działalności pożytku publicznego od chwili jej powołania mogą zgłaszać uwagi i opinie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” w formie pisemnej bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Mochowie w Referacie Oświaty, Kultury i Promocji Gminy w pokoju nr 2 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem mailowym: oswiata@mochowo.pl lub promocja@mochowo.pl.

W dniu 9 listopada 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mochowie zaplanowano otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosi się o zabranie ze sobą aktualnego Statutu organizacji.

Ogłoszenie wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mochowie oraz na stronie internetowej gminy Mochowo www.mochowo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mochowie www.mochowo.bipgmina.pl.

OGŁOSZENIE WRAZ Z PROJEKTEM UCHWAŁY I PROGRAMU