Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert na realizację nasadzeń drzew, krzewów i bylin w łącznej ilości 1209 szt., rodzajowo zgodnie z zestawieniem przedmiaru i dokumentacji projektowej, zakup i montaż ławek parkowych w ilości 4 szt., koszy na śmieci w ilości 2 szt. i stojaka na rowery w ilości 1 szt. oraz założenie agrowłókniny pod nasadzenia w ilości 344 m2 i zakup oraz rozłożenie warstwy 5 cm kory mielonej w ilości ok. 18 m3 (z realizacji wyłącza się postument z figurką sakralną i ciąg pieszy). Zamówienie obejmuje również pielęgnację nasadzeń przez okres minimum 24 miesięcy od dnia zakończenia robót.

Szczegóły przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.

Termin składania wniosków upływa dnia 14.05.2021 r. o godz. 12:00. Oferty cenową w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Załączniki: zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie, projekt umowy, opis zagospodarowania, zagospodarowanie terenu, przedmiar robót

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 70.620,12 zł brutto

Oferty, które zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu:

1. Garden Complex Michał Kamiński, ul. Jana Pawła 29/43, 09 – 410 Płock

Cena 71.398,80 zł brutto, okres gwarancji 24 miesiące

2. Zakład Usług Ogrodniczych „ARBOR” Marek Klikczyński, ul. Dobrzyńska 111, 09 – 400 Płock

Cena 70.070,40 zł brutto, okres gwarancji 24 miesiące

Informacja o wyborze oferty