Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zaprasza

  • dzieci i młodzież w wieku 8-16/18l. z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,
  • dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
  • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

do udziału w świetlicy środowiskowej

W ramach wsparcia zaplanowano realizację następujących działań:

  • Zajęcia rekreacyjne i zabawowe; praktyczne zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań. Gry i  zabawy towarzyskie, integracyjne.
  • Prawidłowa realizacja obowiązku szkolnego (pomoc w nauce, systematyczne odrabianie zadań domowych, przygotowywanie do lekcji, sprawdzianów)
  • Kształtowanie nawyku systematycznego uczenia się, motywowanie wychowanków do nauki, kształtowanie samodzielności Sposób realizacji: odrabianie lekcji, zajęcia edukacyjne.
  • Świetlica oferuje również organizację czasu wolnego, rozwijanie kultury osobistej oraz umiejętności interpersonalnych.

Świetlica działa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

UCZESTNICTWO W ŚWIETLICY JEST BEZPŁATNE

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny 24 275 76 60, 24 275 41 88 lub osobisty z pracownikami PCPR w Sierpcu (siedziba urzędu: Świętokrzyska 2a). 

FORMULARZ  REKRUTACYJNY