Archive for Listopad, 2017

informacja

Otwarte spotkanie z prawnikiem

Wójt Gminy Mochowo zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Mochowo na otwarte spotkanie z prawnikiem, Panią  Katarzyną Skarżyńską. Spotkanie odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 roku o godz. 9:00 na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mochowie. (więcej…)

informacja

KOMUNIKAT – Badanie rolne

Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, że w dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone dwa badania:

 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

W terminie od 1 do 5 grudnia br. na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl będzie możliwość samodzielnego wypełnienia ankiet. (więcej…)

header_kask-300x230

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV złączy kablowo – pomiarowych 2 szt. w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, złączy kablowo – pomiarowych 2 szt. na dz. nr ew. 20/4, 20/6, 19/8, 19/7, 19/6 i 19/5 w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa Internetu wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo w roku 2018

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę Internetu wraz z konfiguracją sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych na terenie gminy Mochowo w roku 2018.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Internetu do 240 gospodarstw domowych polegająca na utrzymaniu sieci dostępu do Internetu i jej konfiguracji u beneficjentów ostatecznych wskazanych przez Zamawiającego sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu na terenie gminy Mochowo, świadczeniu usługi dostępu do Internetu gospodarstwom domowym na terenie gminy Mochowo i serwisowaniu sprzętu dostępowego w okresie trwania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2017 r. o godz. 14:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – treść

Formularz ofertowy – treść

Oświadczenie – treść

Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia – treść

Istotne postanowienia umowy – treść

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej – treść

informacja

OSTRZEŻENIE

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia. (więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook