Archive for Listopad, 2018

nnnnn

Informacja o jakości powietrza

Poniżej znajdziecie Państwo treść ostrzeżeń wydanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 

 • Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego (czytaj)
 • Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego (czytaj)
header_kask-300x230

Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie w roku 2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 36.000 litrów oleju opałowego do kotłowni w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz z drukarką, pompą ssąco– tłoczącą na własny koszt i na własne ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć certyfikat/świadectwo jakości dostarczonego oleju opałowego.

Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2018 r. o godz. 14:00.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera zapytanie ofertowe i załączniki zamieszczone poniżej. (więcej…)

d68af78243b5b18e2f63c27f6869

Wójt Gminy Mochowo i radni złożyli uroczyste ślubowanie

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Mochowo, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zwołana została przez Komisarza Wyborczego w Płocku I w dniu 20 listopada, a jej otwarcia dokonała i poprowadziła do czasu wyboru przewodniczącego, radna senior Aleksandra Helena Obrębska.

Głównym tematem porządku obrad było złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,  wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Mochowo oraz zaprzysiężenie Wójta Gminy Mochowo. (więcej…)

Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w m. Ligowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dostawy i wykonanie uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów w m. Ligowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo zgodnie z załączoną dokumentacją projektową
i szkicem sytuacyjnym. Należy przyjąć termin 12 miesięcy pielęgnacji nasadzeń będących przedmiotem zamówienia,  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2018 r. o godz. 10:00.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera zapytanie ofertowe i załączniki zamieszczone poniżej.

(więcej…)

480px-Messagebox_info.svg

GOPS informuje…

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie informuje, iż decyzje, dotyczące udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mochowo (stypendium szkolne) na rok szkolny 2018/2019 są przygotowane do odbioru. (więcej…)

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook