logo_aktual_PGN

W 2015 roku opracowaliśmy dokument pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mochowo”. Jest to bardzo ważny dokument, który stanowi podstawę do aplikowania o dofinansowanie inwestycji zmniejszających emisję CO2 czyli takich, które zmniejszają zużycie energii lub prowadzą do jej efektywnego wykorzystania, ograniczają szkodliwe emisje zanieczyszczeń oraz wdrażają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Do przykładowych przedsięwzięć należą: docieplenie budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła, wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa nowych obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymiana urządzeń i oświetlenia na energooszczędne, wymiana środków transportu na niskoemisyjne itp.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przynosi gminie wiele korzyści takich jak pozyskanie dofinansowań do zadań proekologicznych, redukcja zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie energochłonności, poprawa infrastruktury, wdrożenie nowych technologii i wiele innych sprzyjających rozwojowi gminy.

Po upływie 4 lat w naszej gminie nastąpiły znaczące zmiany dotyczące wykorzystania energii dlatego podjęto decyzję o przystąpieniu do aktualizacji tego dokumentu. Wykonawcą aktualizacji Planu dla Gminy Mochowo ponownie jest Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź, www.auipe.pl.

Aktualizacja dokumentu pozwoli ocenić jakie efekty przyniosły inwestycje zrealizowane w tym czasie w gminie, zarówno przez mieszkańców jak i podmioty gospodarcze i użyteczności publicznej. Będzie to sygnał czy zaplanowane inwestycje przyniosły oczekiwane rezultaty oraz czy prawidłowo jest realizowana gospodarka energetyczna w naszej gminie.

Jej celem jest również ocena aktualnej sytuacji energetycznej w gminie, a w szczególności sposobu zabezpieczenia potrzeb grzewczych mieszkańców i przedsiębiorców.

Najważniejszą kwestią jest jednak wprowadzenie nowych zadań, które planowane są do realizacji do 2024 roku, których wykonanie pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Informujemy, iż zgłoszenie zadania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie gwarantuje otrzymania dotacji, stanowi jednak podstawę ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w wielu programach krajowych i europejskich.

Zwracamy się zatem do wszystkich Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie z prośbą o wypełnienie ankiety (poniżej linki do plików) zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Mochowo, będących Państwa własnością, lub w których prowadzicie Państwo działalność. Szczególnie istotne są informacje dotyczące powierzchni ogrzewanej obiektów, rodzaju i ilości zużywanych nośników energii i paliw, stopnia termomodernizacji, rodzaju ogrzewania i planów związanych z termomodernizacją budynków i zmianą źródeł ciepła oraz zmianach, które zaszły od 2015 roku.

W celu zgłoszenia inwestycji proekologicznych do dopisania w planie należy wypełnić Kartę zadania. Jeśli wnioskodawca planuje umieścić kilka zadań w PGN-ie należy to opisać w osobnych Kartach.

Ankiety są dostępne w Urzędzie Gminy (ul. Sierpecka 2) lub na stronie www.mochowo.pl (do pobrania lub wypełnienia on-line). Należy je wypełnić do dnia 21 kwietnia 2019 r.

Ankiety i karty zadań oraz i inne uwagi do PGN można składać w formie pisemnej:

 1. pocztą tradycyjną na adres: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. 91-334 Łódź. ul. Kwidzyńska 14
 2. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Mochowie, 09-214 Mochowo, ul. Sierpecka 2, pokój nr 7
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres pgn@auipe.pl

Pragniemy podkreślić, że w przypadku ankiety skierowanej do przedsiębiorstw nie zbieramy żadnych informacji handlowych czy gospodarczych, których udostępnianie mogłyby potencjalnie godzić w interes Państwa przedsiębiorstwa. W ankiecie mogą Państwo również zaznaczyć, że nie chcą Państwo, aby w opracowaniu przedstawiano informacje dotyczące Państwa firmy, wówczas przekazane dane będą ujęte w całkowitym bilansie potrzeb energetycznych gminy, bez wskazania na konkretne przedsiębiorstwo.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokumentu na każdym jego etapie. Niezwykle ważny jest udział wszystkich interesariuszy.

W wypadku pytań prosimy o kontakt z:

 • Referatem Oświaty, Kultury i Promocji Gminy pod nr tel. 24 276 33 33 wew. 222 lub
 • wykonawcą aktualizacji: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź, tel. 42 640 60 14, e-mail: pgn@auipe.pl

 

ANKIETY DO POBRANIA:

Ankieta DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I MIESZKALNO-USŁUGOWYCH z obszaru Gminy Mochowo:
 • w wersji on-line ankieta dostępna przez przeglądarkę
 • w formacie edytowalnymankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną
 • w formacie pdfankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą
 • zbiorczy arkusz dla wszystkich zarządzanych budynkówprosimy o wypełnienie jeśli zarządzają Państwo większą liczbą budynków. Ankietę należy zapisać na komputerze, wypełnić i odesłać drogą elektroniczną lub wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą
Ankieta DLA PRZEDSIĘBIORSTW z obszaru Gminy Mochowo:
 • w wersji on-line ankieta dostępna przez przeglądarkę
 • w formacie edytowalnymankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną
 • w formacie pdf ankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą
Ankieta DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ z obszaru Gminy Mochowo:
 • w wersji on-line ankieta dostępna przez przeglądarkę
 • w formacie edytowalnymankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną
 • w formacie pdfankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą
Ankieta DLA BUDYNKÓW SAKRALNYCH z obszaru Gminy Mochowo:
 • w wersji on-line ankieta dostępna przez przeglądarkę
 • w formacie edytowalnymankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną
 • w formacie pdfankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą
Ankieta DLA SOŁECTW z obszaru Gminy Mochowo:
 • w wersji on-lineankieta dostępna przez przeglądarkę
 • w formacie edytowalnymankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną
 • w formacie pdfankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą

 

KARTA  ZADANIA
 • w wersji on-lineankieta dostępna przez przeglądarkę
 • w formacie edytowalnymankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną
 • w formacie pdf ankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą

 

Dziękujemy za współpracę

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

 

 „Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

 

Zakres merytoryczny PGN obejmuje m.in. konieczność zbilansowania bieżących emisji zanieczyszczeń powietrza dla wszystkich grup odbiorców (użytkowników) energii i paliw z obszaru Gminy. Z drugiej zaś strony niezbędne jest oszacowanie przyszłego poziomu zanieczyszczeń powietrza, z uwzględnieniem istniejących planów rozwojowych wszystkich sektorów działających lub planujących działanie na przedmiotowym terenie.

 

Efektem końcowym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.